Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

somersby
06:33
6763 679e
Reposted fromkarahippie karahippie viamelanchujnia melanchujnia
06:32
2406 9c88 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

March 22 2017

somersby
15:33

March 05 2017

somersby
22:43
9294 fd0f 500

March 02 2017

somersby
22:27
somersby
22:25
4592 8aaf
Reposted fromcarol91 carol91 vianoticeable noticeable

July 08 2015

somersby
18:42
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viawerterowska werterowska

June 28 2015

somersby
11:30
somersby
11:28
7621 d462
Reposted fromhagis hagis viapiehus piehus
11:28
somersby
11:26
Dokąd idę? Do słońca. To chyba jasne.
— Edward Stachura
somersby
00:32
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
somersby
00:31
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
somersby
00:31
somersby
00:30
1718 0a1a
Reposted fromktosiowa ktosiowa vianiskowo niskowo
somersby
00:29
0146 2ab8 500
Reposted from3ch0 3ch0 viahardkorwey hardkorwey
somersby
00:29
0146 2ab8 500
Reposted from3ch0 3ch0 viahardkorwey hardkorwey
somersby
00:29
2100 b4ba 500

              mirror mirror on the wall tell me what I'm looking for
Reposted frombrzezinska brzezinska vialifeless lifeless

June 27 2015

somersby
23:21
3359 e199
Reposted frompeper peper viadezynwoltura dezynwoltura
somersby
23:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl