Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2019

somersby
20:01
1686 372b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
somersby
19:56
6082 652f
Reposted from4777727772 4777727772 viadnienie dnienie
somersby
19:56
2099 635f 500
Reposted fromRowena Rowena viadancingwithaghost dancingwithaghost
somersby
19:55
somersby
19:55
2319 7f8d 500
Reposted fromtfu tfu viawelcometowonderland welcometowonderland
19:54
8496 4bef
somersby
19:53
1777 2f59 500
Reposted frominto-black into-black viadirtyliar dirtyliar

October 17 2018

somersby
22:56
8608 e7fa
Reposted fromnazarena nazarena vianoticeable noticeable
somersby
22:46
3515 f9c0 500
Reposted fromstroschek stroschek viaTamahl Tamahl
somersby
22:44
3578 06c7 500
22:40
somersby
22:37
6637 d2c7 500
Reposted fromoll oll viaTamahl Tamahl

September 28 2018

somersby
16:53
5534 dee7 500
somersby
16:53
9816 79c2
somersby
16:51
somersby
16:50
8779 48d3 500

September 23 2018

somersby
19:38
8104 c54d 500
somersby
19:37
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor
somersby
19:33
6247 9648
Reposted fromteijakool teijakool viaTamahl Tamahl
somersby
19:30
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamhsa mhsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl