Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

somersby
23:16
2322 481c
somersby
23:16
1681 b4ca
Reposted frombeyooonce beyooonce viaksiezycowykot ksiezycowykot
somersby
23:15
1994 8749
somersby
23:15
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
somersby
23:15
 ale taki już jestem, stale proszę o wybaczenie, i zdarzało się nawet, że prosiłem sam siebie, bym sam sobie wybaczył to, czym byłem, co tkwiło w mej naturze...
— Bohumil Hrabal/zbyt głośna samotność

June 26 2015

somersby
21:30
Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaIriss Iriss
somersby
21:26
Reposted fromFlau Flau viacupofcinamon cupofcinamon
somersby
21:24
21:22
1703 e392 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viagoaskalice goaskalice
somersby
21:22
9832 a508
Reposted fromrol rol viafajnychnielubie fajnychnielubie

June 25 2015

somersby
07:24

June 24 2015

somersby
22:52
5986 6a28 500
somersby
22:51
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viamentalstate mentalstate
somersby
22:49
0967 3605
Reposted frommartynkowa martynkowa viaczarnakawa czarnakawa
somersby
22:46
somersby
22:45
0333 a4d4
Reposted fromspecific-humor specific-humor
somersby
19:21
somersby
19:20
2688 6c4c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadestructives destructives
somersby
19:18
somersby
19:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl